FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

Documents
आ.व. २०७९-८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण PDF icon आ.व. २०७९-८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण .pdf.pdf
आ.व. २०७८-७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण PDF icon आ.व. २०७८७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण .pdf
आ.व. २०७७-७८ को सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन PDF icon आ.व. २०७७-७८ को सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७६/७७ को सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन PDF icon आ.व. २०७६-७७ को सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
आ.व.२०७४/७५ को सा.सु.भत्ताको बार्षिक प्रगति विवरण PDF icon बार्षिक प्रगति विवरण-पाख्रीबास नगरपालिका-2.pdf