News and Notices

सम्पूर्ण नगरवासीहरुमा अनुरोध

• नगरको विकासमा सकारात्मक सहभागिता जनाउने र नगरपालिकालाई स्वच्छ र हराभरा कायम राख्न सहयोग गरौ | • घर,आगन,सडक पेटी,सफा राखौ | पाटी ,पौवा र पोखरिहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गरौ | • वातावारणमैत्री नगर बनाउन प्रतिबद्ध बनौ | • ज्येष्ठ नागरिक,एकल महिला एवं अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका लागि वितरण गरिने भत्ता

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाईरहनु भएका लाभग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाईपाई आएका लाभग्राहीहरुले आफ्नो परिचय पत्र नविकरण र आगामी आ.व.२०७३/०७४ बाट भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले भत्ता प्राप्तिको लागि निवेदन सम्बन्धित नगरपालिकामा २०७२ मंगसिर १५ गतेसम्म मा दर्ता गर्नु हुन अनुरोध छ | २०७२ मंगसिर १५ गतेसम्मं मा